Stanisławów  15.03.2012 r.

 

Na podstawie § 20 Statutu, Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 31 marca br. (sobota) o godz. 15.00 – w pierwszym terminie, a o godz. 15.15 – w drugim terminie, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie ul. Szkolna 4 odbędzie się 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadamiając o powyższym – uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

 Bogdan Kuć

  Prezes STH

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie Walnego Zebrania

2.  Wybór Przewodniczącego obrad

3.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4.  Przyjęcie protokołu z Zebrania Założycielskiego z dnia 5 marca 2011 r.

5.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu STH za rok 2011.

6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.  Dyskusja nad sprawozdaniami

 8.  Plan pracy Zarządu STH na rok 2012.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10.Przyjęcie nowych członków

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

            a)  udzielenia absolutorium Zarządowi STH za rok 2011.

            b)  planu pracy Zarządu na rok  2012.

            c)  innych dotyczących STH

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad.

Zapraszamy!