Na podstawie § 20 Statutu, Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia br. (sobota) o godz. 15.00 – w pierwszym terminie, a o godz. 15.15 – w drugim terminie, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie ul. Szkolna 4 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Zawiadamiając o powyższym – uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie. Na Walnym Zebraniu będzie można zapłacić składkę członkowską.  

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie Walnego Zebrania

2.  Wybór Przewodniczącego obrad

3.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4.  Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 31 marca 2012 r.

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu STH za rok 2012.

6.  Sprawozdanie finansowe

7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8.  Dyskusja nad sprawozdaniami

9.  Plan pracy Zarządu STH na rok 2013

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     a)  udzielenia absolutorium Zarządowi STH za rok 2012.

     b)  planu pracy Zarządu na rok  2013

     c)  innych dotyczących STH

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad.