Stanisławowskie Towarzystwo  Historyczne /2014

Stanisławów 2.05.2014 r.


Na podstawie § 20 Statutu, Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 17 maja br. (sobota) o godz. 15.00 – w pierwszym terminie, a o godz. 15.15 – w drugim terminie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zawiadamiając o powyższym – uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Na Walnym Zebraniu będzie można zapłacić składkę członkowską.

Prezes STH
Bogdan Kuć


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 27 kwietnia 2013r.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu STH za rok 2013.
6. Sprawozdanie finansowe
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Plan pracy Zarządu STH na rok 2014.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) udzielenia absolutorium Zarządowi STH za rok 2013.
b) planu pracy Zarządu na rok 2014.
c) innych dotyczących STH
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.