Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne   /2015

Stanisławów 9.04.2015 r.

         

Na podstawie § 20 Statutu, Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia br. (sobota) o godz. 15.00 – w pierwszym terminie, a o godz. 15.15 – w drugim terminie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie odbędzie się

   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zawiadamiając o powyższym – uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

                                                               Bogdan Kuć

                                                               Prezes STH

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego obrad

3. Wybór Komisji:

     a) Uchwał i Wniosków,

     b) Skrutacyjnej

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego                        

     z dnia 17 maja 2014 r.

5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu STH za rok 2014                                

     oraz za okres I kadencji 2011-2015.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014

9. Wybory Zarządu II kadencji i Komisji Rewizyjnej

10. Ukonstytuowanie się władz STH

11. Plan pracy Zarządu STH na rok 2015.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Zarządu na rok 2015

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.